• head_banner_01

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag.Sim ýüpi näme?

Sim ýüpi gaty güýçli çeýe polat simdir.Sim ýüpi üçin adaty ulanyşlar: götermek, çekmek we agyr ýükleri dakmak.Coreadro simli ýüpüň esasyny düzýär.Iň köp ulanylýan üç ýadro belligi: süýüm ýadrosy (FC), garaşsyz sim ýüp ýadrosy (IWRC) we sim simli ýadro (WSC).

2-nji sorag. Sim ýüpüniň saýlanmagyna haýsy faktorlar täsir edýär?

1. Döwülmäge güýç-garşylykSim ýüpi, howpsuzlyk faktorlaryny goşmak bilen iň ýokary potensial ýükleri dolandyrmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolmalydyr.

2. Fatadawlygy egmekFatadawlyk deprekleriň, däneleriň we ş.m. töweregine yzygiderli egilmekden döreýär, köp sanly simlerden emele gelen simli ýüp ýadawlyga has çydamly, ýöne aşgazana çydamly bolmaz.

3. Wibrasiýa ýadawlygyna garşylykEnergiýa ahyrky armaturlarda ýa-da ýüpüň dokalýan nokadynda sorulýar.

4. Aşgazana garşylykAşgazan ýere ýa-da beýleki ýüzlere çekilende aşgazan ýüze çykýar.Az, has uly simlerden ýasalan simler bilen sim ýüp aşgazana has çydamly, ýöne ýadawlyga az çydamly bolar.

5. ezmäge garşylykUlanylanda sim ýüpi eziji güýçlere duşup biler ýa-da gaty zatlara urup biler.Bu ýüpüň tekizlenmegine ýa-da ýoýulmagyna sebäp bolup biler, netijede wagtyndan öň döwülmegine sebäp bolup biler.Simli ýüp, duşup biljek eziji basyşlara garşy durmak üçin ýeterlik gapdal durnuklylyga eýe bolmalydyr.Yzygiderli argaçlar, Langiňkiden has uly gapdal durnuklylygy, alty sany simli arkanlar bolsa sekiz hatardan has uly gapdal durnuklylygy bar.

6. ervetiýaçlyk güýjiSetleriň içindäki ähli simleriň birleşdirilen güýji.

3-nji sorag.Arkan goýmagyň görnüşleri näme?

Taýýar ýüpüň ýa-da sag ýa-da çep eli bar, bu ýüpleriň ýadro bilen örtülen ugruna degişlidir.

Yzygiderli ýatmakaýry-aýry simleriň merkezlere bir tarapa, ýüpleriň bolsa ters tarapa örtülendigini aňladýar.

Lang ýatdysimleriň merkezlere bir tarapa örtülendigini we simleriň ýadro bilen şol tarapa örtülendigini aňladýar.

Layatmagyň uzynlygybir setiriň bir gezek ýüpüň daşyndan aýlanmagy üçin dýuým aralygy bilen ölçelýär.

4-nji sorag.Ightagty, Galvanizli we Poslamaýan polat simden näme tapawutlar bar?

Açyk simli ýüp örtülmedik simlerden ýasalýar.

Aýlanmaga çydamly Açyk simli ýüp, ýüküň aşagynda aýlanmak ýa-da aýlanmak meýillerine garşy durmak üçin niýetlenendir.Aýlanmaga we aýlanmaga garşylygy gazanmak üçin ähli sim ýüpleri azyndan iki gatlakdan durýar.Umuman aýdanyňda, aýlanmaga çydamly sim ýüpleri näçe gatlak bolsa, şonça-da öwüner.

Galvanizli sim arkan synaglary, Bright bilen takmynan çekiş güýjünde synag edýär, ýöne poslama garşylyk üçin sink bilen örtülendir.Ildumşak şertlerde poslamaýan polatdan tygşytly alternatiwadyr.

Poslamaýan polat sim ýüpi poslama çydamly polat simlerden durýar we şonuň üçin elýeterli iň ýokary hilli sim ýüpidir.“Bright” ýa-da “Galvanized” bilen deňeşdireniňde takmynan çekiş güýjüni barlasa-da, duzly suw we başga bir kislotaly gurşaw ýaly agyr şertlerde iň uzyn dowam edýär.

5-nji sorag.Sim ýüpüniň näsazlygynyň görnüşleri haýsylar?

10

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?